MFWPixel

Algemene voorwaarden

Laatste versie 1 september 2022

Download onze algemene voorwaarden

Gerelateerde onderwerpen
Privacy beleid
Cookie beleid

Bekijk onze algemene voorwaarden

Inleiding

 

Bij Maison Fleurie willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Maison Fleurie stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Maison Fleurie kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

 

 

Artikel 1: Definities

 

Identiteit van de onderneming

VANDT B.V.
Gistelse Steenweg 382
8200 Sint Andries
mail: info@maisonfleurie.be
Tel: 050 68.71.25
BTW nummer BE0837.527.197

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Maison Fleurie: VANDT B.V.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Maison Fleurie plaatst.
 3. Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of dienst.

 

Artikel 2: Algemeen

 

 1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen Maison Fleurie en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan.
 2. Maison Fleurie is gerechtigd om de prijzen of Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.
 3. Een overeenkomst tussen Maison Fleurie is enkel bindend wanneer er telefonisch, mondeling, schriftelijk of elektronisch bevestiging is gebeurd door Maison Fleurie.
 4. De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
 5. Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.
 6. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden integraal van toepassing.

 

 

Artikel 3: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding

 

 1. Aanbiedingen van Maison Fleurie zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder afwijkingen worden aanvaard.
 2. De Klant is verplicht de bestelling voor plaatsing op juistheid en volledigheid te controleren.
 3. Overeenkomsten zullen pas uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door middel van een bevestiging.

4, Het kan voorkomen dat producten, die online verkocht worden, onverhoopt, op moment van aankoop door de Klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Maison Fleurie dient de Klant hiervan in kennis te stellen. Maison Fleurie kan een alternatief voorstel geven aan de Klant of dat gedeelte van de bestelling annuleren.

 1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Maison Fleurie. Maison Fleurie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.
 2. Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren:

 

 • De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
 • Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
 • Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
 • Informatie voorafgaand aan de koop;
 • Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
 • Betaalmethode kiezen en bevestigen.

 

 

Artikel 5: Annulering en uitstel

 

 1. Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen maar geschieden tot 5 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan Maison Fleurie het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij de Klant. Overeenkomsten die binnen de 7 dagen na overeenkomst dienen uitgevoerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.
 2. De Klant mag een dienst opschuiven of uitstellen tot 7 dagen voor levering of afhaling van de bestelling.
 3. Maison Fleurie behoudt altijd het recht om een Overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren. Maison Fleurie dient de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 6: Rekening en betaling

 

 1. Iedere Overeenkomst wordt door Maison Fleurie afzonderlijk verrekend aan Klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Elke Overeenkomst is een overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op gemaakt wordt.
 3. Betalingsgegevens worden enkel gebruikt door Maison Fleurie en Mollie voor de verwerking van de online betalingstransacties. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact, KBC Payment Button, Belfius Direct Net & Ideal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
 4. Maison Fleurie is gerechtigd (verdere) elke overeenkomst op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling ontvangen is van de bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de zevende (7de) dag na aankoopdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag word een schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van twintig euro (20 EUR) en met een interest van 10% per maand, die aangerekend wordt vanaf de vervaldag. Onkosten die gemaakt worden ten gevolge van niet betaling worden tevens aangerekend.
 6. Kortingscodes zijn alleen geldig voor bestellingen die online gebeuren.

 

 

Artikel 7: Levering

 

 1. Maison Fleurie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen.
 2. Maison Fleurie kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen alhoewel ze deze naar goed vermogen gerespecteerd worden.

 

 

Artikel 8: Overmacht

 

 1. Maison Fleurie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de website door overmacht niet bereikbaar is, dit geldt voor alle termijnen van onbereikbaarheid.
 2. Maison Fleurie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn door overmacht.
 3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, hardware- of softwarestoringen, pannes (technisch en transport), andere onvoorziene problemen van technische aard bij Maison Fleurie.

 

 

Artikel 9: Rechten en aansprakelijkheid

 

 1. Maison Fleurie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
 2. fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld;
  b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten in de tekst/gegevens.
 3. De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.

 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 

Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen worden behandeld bij rechtbank van koophandel te Brugge.

 

 

Artikel 11: Herroepingsrecht

 

Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen). Deze wetgeving kan men terugvinden in boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

 

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van bloemen en planten aangezien het dan om bederfelijke en (meestal) op maat gemaakte producten gaat met een beperkte houdbaarheid.
 2. Het herroepingsrecht is echter wel van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van potterie en glaswerk. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer glaswerk of potterie onherroepelijk vermengd zijn met bloemen of planten aangezien het dan om op maat gemaakte producten gaat.
 3. Bij een geldige aanspraak van het herroepingsrecht, behoudt Maison Fleurie het recht om kosten in rekening te brengen, ten laste van de Klant. Het gaat hier dan om retourkosten om een goed te retourneren aan Maison Fleurie of kosten inzake waardevermindering. Wanneer Maison Fleurie vaststelt dat de Klant zijn producten meer gebruikt heeft dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen, is de Klant aansprakelijk voor deze waardevermindering, dit met een minimum van 25% en een maximum van 100% op de waarde van dat goed.
 4. Wanneer de Klant aanspraak wenst de maken op het herroepingsrecht, dan kan hij dit doen door het modelformulier in bijlage, schriftelijk of per mail door te sturen naar Maison Fleurie, gebruik makend van de contactinformatie die terug te vinden is op de contactpagina.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

 

 

 

Aan VANDT BV (Maison Fleurie),
Gistelse Steenweg 382,
8200 Sint Andries
Ondernemingsnummer BE0837.527.197
info@maisonfleurie.be:

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep:

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) (indien dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW

Maison Fleurie Bloemen Automaat

24/7 Bloemen...


Gistelse Steenweg 396, 3 huizen verder, richting Sint Andries Centrum

You have Successfully Subscribed!

0